Професионална оријентација на путу у средњу школу

linijasiva 

У школској 2013/2014. години у нашој школи реализује се програм професионалне оријентације у оквиру  пројекта Професионална оријентација на путу у средњу школу, чија имплементација у школске документе води успостављању функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике који завршавају основну школу. Носиоци реализације пројекта су чланови Тима за професионалну оријентацију на нивоу школе.

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног, динамичког петофазног модела професионалне оријентације. Циљ  програма   је подстицање развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. Циљна група су ученици седмог и осмог разреда.

Концепт програма професионалне оријентације остварује се кроз пет фаза у оквиру пројекта Професионална оријентација на путу у средњу школу:

Самоспознаја;

  1. Информисање о занимањима и каријери;
  2. Могућности школовања ( путеви образовања );
  3. Реални сусрети;
  4. Доношење одлуке.

Иновирани приступ професионалној оријентацији, као важног сегмента за будући живот и рад ученика обухвата следеће:

-          Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју;

-          Развој мотивације за учење и оспособљавање ученика за деловање у друштвеној и приватној средини како би стечена знања постала део личних и професионалних искустава и искоришћена на ширем тржишту рада;

-          Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом и нивоима образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и нивое образовања;

-          Формирање ставова према важности рада;

-          Подстицање ученика на истраживачко понашање према себи и свету рада и на вредновање сопственог и туђег рада;

-          Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развојаи доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања;

-          Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја;

-          Успостављање сарадње са установама и институцијама у локалној заједници и шире, што може допринети успешнијем професионалном развоју ученика.

Реализација програма професионалне оријентације у нашој школи за ученике седмог и осмог разреда остварује се према Годишњем плану рада професионалне оријентације, који је саставни део Годишњег плана рада школе за школску 2013/2014. годину и према плановима  реализације активности за ученике седмог и за ученике осмог разреда.

Са ученицима осмог разреда је у току фаза реализације реалних сусрета: посете средњим школама, разговори са представницима предузећа у локалној средини, представљање занимања од стране родитеља ученика, што све доприноси њиховом бољем информисању и сагледавању реалних услова живота и рада, а у циљу доношења адекватне одлуке о избору  будућег занимања.

linijasiva

Пријава на страницу